Algemene voorwaarden

Betrokken partijen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Stichting IAPC en u.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, op welke wijze gepubliceerd dan ook, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten.

Afbeeldingen en omschrijvingen

Alle afbeeldingen en specificaties vormen alleen een aanduiding. Daarnaast zijn de specificaties van artikelen op de publicaties van Stichting IAPC voorbehouden van zet- en drukfouten. Voor de specificaties van de producten op de publicaties van fabrikanten kan Stichting IAPC niet verantwoordelijk worden gehouden, ook niet wanneer Stichting IAPC naar een of meerdere van deze specificaties verwijst.

Betalingsmethoden

Stichting IAPC accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Maestro
  • V-Pay
  • Contant in EURO (met uitzondering van €500,- en €200,- biljetten)
  • Op rekening

Producten en prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in EURO en inclusief btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn richtprijzen. U bent na bestelling verplicht tot afname. Bij een prijsstijging vanaf 5% nemen wij contact op en bestaat er voor u de mogelijkheid om te annuleren. Indien u kiest voor een vervangend product of niet wilt annuleren, bent u alsnog verplicht tot afname. Bij de keuze tot annulering van een bestelling op basis van reeds genoemde prijsstijging vervalt de bestelling en daarmee de verplichting tot afname voor dat product volledig.

Levering

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting IAPC bij wie product(en) zijn besteld. Indien aangegeven, zal Stichting IAPC leveringskosten toevoegen aan de vermelde prijzen. Stichting IAPC streeft naar een gemiddelde levertijd van anderhalve week voor een bestelling. Deze termijn is indicatief. Alle bestellingen dienen te worden afgehaald bij onze vestiging. Indien blijkt dat een product zeer moeilijk leverbaar is, dan zal Stichting IAPC met u contact hierover opnemen. Indien afname om een andere reden dan de gemelde mogelijkheid bij prijsstijging achterwege blijft, heeft Stichting IAPC het recht u voor de hieruit voortvloeiende kosten te belasten.

Bedenktijd

Stichting IAPC hanteert geen bedenktijd op bestelde producten. Producten die vanuit voorraad zijn geleverd kunnen binnen 14 dagen bij ons worden geretourneerd mits deze in originele, onbeschadigde verpakking zit en op vertoon van de originele aankoopbon. De consument dient zich er voor het verlaten van de winkel van te overtuigen dat het gekochte product in goede staat verkeert. Later ingediende garantieclaims worden uitsluitend na beoordeling van Stichting IAPC in behandeling genomen.

Reclamatie

Stichting IAPC is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, zal Stichting IAPC het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Stichting IAPC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Stichting IAPC wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. Voor het overige rust op Stichting IAPC geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting IAPC dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting IAPC en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

05 September 2018

Enschede